Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với hoavietnam.vn! Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Độ chính xác của thông tin

Nội dung cung cấp trên hoavietnam.vn chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác và mức độ phù hợp của thông tin được trình bày, nhưng chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố về tính đầy đủ, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của thông tin cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Thông tin trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào bạn truy cập trên trang web của chúng tôi đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc sai sót nào trong nội dung.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, thương hiệu và biểu tượng, được sử dụng hoặc hiển thị trên hoavietnam.vn, là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.

Nội dung của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết hoặc tham chiếu đến nội dung hoặc trang web của bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn và chúng tôi không xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung, thực tiễn bảo mật hoặc tính chính xác của các trang web bên thứ ba đó.

Liên kết ngoài

Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài, nhưng chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc bản chất của các trang web này. Sự hiện diện của các liên kết như vậy không có nghĩa là chúng tôi xác nhận nội dung của trang web được liên kết.

Tính khả dụng trên trang web

Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo tính khả dụng liên tục, hoavietnam.vn có thể gặp phải thời gian ngừng hoạt động hoặc gián đoạn do sự cố kỹ thuật hoặc bảo trì. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do trang web của chúng tôi không có sẵn.

Bảo vệ

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho hoavietnam.vn và các chi nhánh, nhân viên và đại diện của hoavietnam.vn không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

Các sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau những sửa đổi đó sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận Điều khoản sửa đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại www.hoa.vietnam.vn@gmail.com. Cảm ơn bạn đã ghé thăm hoavietnam.vn, và chúng tôi hy vọng bạn thích khám phá trang web của chúng tôi!

Scroll to Top